Stichting GIN Schade

Belangenbehartiging voor gedupeerden Groen Invest Nederland

Home

Achtergrond

Nieuws

Informatie

SGS in de media

Achtergrond

Van Schuppen & Van de Water Advocaten werd vorig jaar door een toenemend aantal verontruste Groen Invest Nederland (hierna ook te noemen: 'GIN') beleggers benaderd. Aanleiding hiervoor vormde het uitblijven van de tussenkapuitkeringen alsmede de klaarblijkelijk zorgelijke financiële situatie van GIN-groep. Voor de beleggers van een met Groen Invest vergelijkbaar Robiniabomen fonds - dat in juli 2005 in staat van faillissement kwam te verkeren - had Van Schuppen & Van de Water Advocaten juist begin vorig jaar een aantrekkelijke regeling in der minne tot stand weten te brengen. Naar aanleiding van de media aandacht die daaraan werd besteed, zocht een toenemend aantal verontruste Groen Invest beleggers contact met Mr Honoré van Schuppen.

Er lijkt slechts een deel van de gezamenlijke inleg van circa € 70 mio. te zijn besteed aan de daadwerkelijke belegging in Robiniabomen. De kwaliteit van de huidige houtopstand is bepaald niet optimaal te noemen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of doorgaan met het project, te verkiezen is boven een beëindiging van het project met uitkering van het liquidatiesaldo van Stivru aan de beleggers. Een belangrijke rol in de afwikkeling van het faillissement komt dan ook toe aan Stivru. Namens Stichting GIN Schade had reeds veelvuldig overleg plaats met Stivru. Ook met de raadslieden van IDM Bank werden diverse besprekingen gevoerd. Er bestaat momenteel echter nog geen concreet uitzicht op een oplossing.

Een belangrijke hindernis bleek te zijn dat overig betrokkenen nog niet bereid waren tot overleg over een eventuele regeling in der minne. Er was dan ook geen reden om de klachtprocedure bij de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Arnhem niet aan te vangen tegen Mr Van Santvoort, thans kandidaat-notaris te Kerkdriel en Mr Zondervan, thans notaris te Zaltbommel. Mogelijk zal mede naar aanleiding van het faillissement van Groen Invest bereidheid bestaan bij de (verzekeraars van de) notarissen om in overleg te treden.

Met Groen Invest bleek overleg niet mogelijk en er restte Stichting GIN Schade dan ook geen andere keuze dan de ruim 700 ha. Nederlandse percelen grond van Groen Invest in conservatoir verhaalsbeslag te nemen.

Alhoewel dit beslag door het faillissement - zijnde een algeheel beslag - is komen te vervallen, is in ieder geval door Stichting GIN Schade voorkomen dat het bestuur van Groen Invest verder hypothecaire schulden op zich heeft kunnen nemen. Hierdoor is er in het huidige faillissement eventueel nog een mogelijkheid voor voortzetting van het project dan wel een uitkering aan de participanten. Dit zal onderwerp vormen van onderzoek en overleg tussen curatoren, Stivru, schuldeiserscommissie en Stichting GIN Schade.

Alle Groen Invest beleggers hebben (indirect) aldus kunnen profiteren van het conservatoir verhaalsbeslag dat werd gelegd op kosten van de aangemelde participanten. Uitgangspunt van Stichting GIN Schade is echter dat zij uitsluitend optreedt ten behoeve van de bij de collectief juridische actie GIN aangemelde beleggers. Stichting GIN Schade ziet hiervoor voldoende mogelijkheden en heeft - ondanks het faillissement - vertrouwen in een positieve uitkomst van de collectief juridische actie GIN. Voor de aanmelding wordt verwezen naar Informatie. De aangemelde participanten zullen uitgebreid van informatie worden voorzien. Beknopte informatie zal voor een ieder toegankelijk worden opgenomen - voor zover dit het belang van de aangemelde beleggers niet kan schade onder Nieuws. Ook zal vermoedelijk in de media nog aandacht worden besteed aan de activiteiten van Stichting GIN Schade.

De collectief juridische actie GIN; geen garantie voor succes, wel voor kennis van en ervaring met de behartiging van belangen van een grotere groep gedupeerden in verband met een Robiniabomen belegging.

In de eerdere collectief juridische actie in verband met Robiniabomen waarbij Van Schuppen & Van de Water Advocaten intensief betrokken was, is van belang gebleken dat de participanten zich groepeerden in één gedupeerdenstichting.

Namens de betreffende Stichting Gedupeerden Robinia Gold, werd door Van Schuppen & Van de Water Advocaten uiteindelijk een regeling in der minne bereikt met betrokken (voormalig) bestuurders/aandeelhouders, (verzekeraar van) de notarissen en één van de betrokken kredietverstrekkers. De in totaal 1.093 beleggers die zich hadden aangemeld bij de gedupeerdenstichting ontvingen een financiële tegemoetkoming, vermeerderd met een vergoeding voor de juridische kosten. Ook hadden zij de keuze om het project voort te zetten dan wel een hogere vergoeding te ontvangen en afstand te doen van de participatie. Voor doorgaan met het project koos uiteindelijk ruim 40%. Ten behoeve van de betreffende participanten is de website STRG opgesteld.

Nadat de bereikte regeling in der minne ten uitvoer was gebracht, ontving Van Schuppen & Van de Water Advocaten honderden dankbetuigingen. De positie van de (aanvankelijk) zeer gedupeerde Robinia Gold beleggers - vergelijkbaar met de huidige positie van de Groen Invest beleggers - was ten goede gekeerd. Dit vormde voor Van Schuppen & Van de Water Advocaten een belangrijke motivatie om gevolg te geven aan de verzoeken van Groen Invest beleggers om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de beleggers van Groen Invest.

Stichting GIN Schade is gevestigd in Amsterdam (correspondentieadres: Postbus 10778, 1001 ET Amsterdam) en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34307734.
Voor meer informatie over Stichting GIN Schade en haar activiteiten kunt u zich per e-mail wenden tot haar raadsman Mr Honoré van Schuppen.