Stichting GIN Schade

Belangenbehartiging voor gedupeerden Groen Invest Nederland

Home

Achtergrond

Nieuws

Informatie

SGS in de media

Nieuws

31 december 2010. De curator van Groen Invest heeft heden het vierde openbare faillissementsverslag Groen Invest gedeponeerd. Het vierde faillissementsverslag treft u hier aan:

Vierde openbare faillissementsverslag Groen Invest 31 december 2010

11 juni 2010. De curator van Groen Invest heeft heden het derde openbare faillissementsverslag Groen Invest gedeponeerd. Het derde faillissementsverslag met bijlagen treft u hier aan:

Derde openbare faillissementsverslag Groen Invest 11 juni 2010

26 februari 2010. Door de curator van Groen Invest werd aangifte gedaan van mogelijke faillissementsfraude tegen de heer F.A.M. van der Heijden, enig (indirect) bestuurder van Groen Invest ten tijde van het faillissement van Groen Invest. Stichting GIN Schade heeft hierop aangedrongen. De aangifte houdt mede verband met het overboeken door (het bestuur van) Groen Invest van aanzienlijke bedragen naar zowel privé rekeningen van de bestuurder en rekeningen van aan de bestuurder gelieerde (rechts)personen alsmede aanzienlijke contante opnamen. Hierdoor is er mogelijk sprake van eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk. Tevens heeft de heer Van der Heijden zich mogelijk schuldig gemaakt aan verduistering (art. 321 Sr.) en oplichting (art. 326 Sr.). Het is aan justitie om een en ander verder te onderzoeken en om te bepalen of het daadwerkelijk tot vervolging van de heer Van der Heijden komt.

30 november 2009. De curatoren van Groen Invest hebben heden het tweede openbare faillissementsverslag Groen Invest gedeponeerd. Het tweede faillissementsverslag treft u hier aan:

Tweede openbare faillissementsverslag Groen Invest 30 november 2009

31 augustus 2009. De curatoren van Groen Invest hebben een mededeling gepubliceerd op de website van Groen Invest in verband met een beoogde (onderhandse) verkoop van (een groot deel van) de Nederlandse percelen grond. De beoogde (onderhandse) verkoop is gebaseerd op de veronderstelling dat Stivru het vruchtgebruik eveneens zal overdragen/opgeven. De bij de collectief juridische actie GIN / Stichting GIN Schade aangemelde participanten zullen in dit verband van verdere informatie worden voorzien per e-mail. De inhoud van de mededeling van de curatoren is te raadplegen via:

Mededeling van 31 augustus 2009 van de curatoren Groen Invest aan de schuldeisers

13 juli 2009. Stichting Vruchtgebruik Robinia heeft een website geopend. Op de website zijn enige vragen en antwoorden naar aanleiding van het faillissement van Groen Invest opgenomen. De website is te raadplegen via:

Website Stivru

Op 11 juni 2009 werd het eerste openbare faillissementsverslag van de curatoren van Groen Invest gedeponeerd. Het eerste faillissementsverslag treft u hier aan:

Eerste openbare faillissementsverslag Groen Invest 11 juni 2009

Op 19 mei 2009 werd door de rechtbank 's-Hertogenbosch - op verzoek van de bestuurders van Stichting GIN Schade - een voorlopige commissie uit schuldeisers benoemd. Stichting GIN Schade werd (mede) tot lid van de voorlopige commissie uit schuldeisers benoemd. De benoeming van de voorlopige commissie uit schuldeisers geschiedt ter bevordering van de belangen van alle schuldeisers. Het doel van de benoeming van de voorlopige commissie uit schuldeisers is om schuldeisers invloed op de gang van zaken in verband met de afwikkeling van het faillissement van Groen Invest te geven. De voorlopige commissie uit schuldeisers heeft - kort gezegd - een informatie- en adviesrecht. Doordat Stichting GIN Schade werd benoemd als lid van de voorlopige commissie uit schuldeisers, beschikt zij over een wettelijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de afwikkeling van het faillissement van Groen Invest.

Op 12 mei 2009 - de dag na het uitspreken van het faillissement - werd een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank 's-Hertogenbosch strekkende tot benoeming van een schuldeiserscommissie. Een schuldeiserscommissie heeft een wettelijke advies- en informatierecht en bestaat uit één tot drie leden. Als leden werden voorgedragen de huidige drie bestuurders van Stichting GIN Schade.

Op 11 mei 2009 werd het faillissement uitgesproken van Groen Invest Nederland (GIN) B.V. - en enige daaraan gelieerde vennootschappen - door de rechtbank 's-Hertogenbosch waarbij Mr M.G.A. Poelman tot rechter-commissaris werd aangesteld. Als curatoren werden benoemd Mr S.H.F. Hoppenbrouwers en Mr G. Te Biesebeek. Bij het uitspreken van het faillissement werd de op 6 mei 2009 aan de betreffende vennootschappen verleende voorlopige surséance van betaling ingetrokken.

Het kantoor van Mr Hoppenbrouwers (Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP te Eindhoven) zal alle bekende schuldeisers een brief doen toekomen. Gelet op het aantal te verzenden brieven (circa 7.600) zal de verzending in tranches plaats hebben waardoor u mogelijk nog niet de brief ontving.

Stichting GIN Schade beoogt uitsluitend de belangen te behartigen van de bij de collectief juridische actie GIN aangesloten participanten. Aanmelding is nog mogelijk. Naast het voeren van aansprakelijkheidsprocedure(s) zullen de belangen van de aangesloten participanten nadrukkelijk worden behartigd bij de afwikkeling van het faillissement. Indien u nog niet bent aangesloten bij de collectief juridische actie GIN, kunt u nadere informatie verkrijgen via de pagina Informatie. Ook kunt een een korte e-mail sturen met uw naam en adres gegevens naar Mr Honoré van Schuppen.

Op 30 maart 2009 publiceerde de AFM een mededeling in verband met Groen Invest.

AFM Mededeling 30 maart 2009

Stichting GIN Schade is gevestigd in Amsterdam (correspondentieadres: Postbus 10778, 1001 ET Amsterdam) en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34307734.
Voor meer informatie over Stichting GIN Schade en haar activiteiten kunt u zich per e-mail wenden tot haar raadsman Mr Honoré van Schuppen.